Επανεξετάζοντας τη διδασκαλία και τη μάθηση. Δεξιότητες την εποχή της τεχνολογίας – Διαφορές ανάμεσα στις τρεις εποχές της εκπαίδευσης.

4- Διαφορές ανάμεσα στις τρεις εποχές  

Καθώς περάσαμε από την εποχή της μαθητείας στο παγκόσμιο σχολείο και από εκεί στη δια βίου μάθηση σημειώθηκαν πολλές κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές. Η βάση της εκπαίδευσης όμως παραμένει η ίδια και οδεύοντας προς ένα καινούργιο σύστημα θα πρέπει να δώσουμε τις ίδιες απαντήσεις στις ίδιες ερωτήσεις:

Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των παιδιών, ποιος θα είναι ο σκοπός και το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους, πώς θα διδάσκονται και θα αξιολογούνται; Σίγουρα ο τρόπος εκπαίδευσης ΔΕΝ θα πρέπει να είναι ο ίδιος που μας στοιχειώνει τώρα εδώ και 100 χρόνια, αλλά πώς θα είναι; Μέσα στους νέους τρόπους εκπαίδευσης δεν πρέπει να χωρέσει και μια νέα σχέση που θα έχουν οι εκπαιδευτές με τους εκπαιδευόμενους;

Μιας και μιλήσαμε για αλλαγές ας δούμε εν συντομία κάποιες από αυτές:

Υπευθυνότητα: Από τους γονείς ( εποχή μαθητείας), στην πολιτεία (παγκόσμιο σχολείο) και από εκεί σε ατομική πρωτοβουλία και γονείς (δια βίου μάθηση)

Προσδοκίες: Από την κοινωνικοεπαγγελματική αναπαραγωγή (1η εποχή), στην επιτυχία για όλους (2η εποχή) και από εκεί στις ατομικές επιλογές και προσδοκίες (3η εποχή).

Περιεχόμενο: Από τις πρακτικές δεξιότητες (1η εποχή), στην πειθαρχημένη γνώση (2η εποχή) και από εκεί στο να μάθουν τα παιδιά πώς να μαθαίνουν (3η εποχή).

Παιδαγωγική: Από τη μαθητεία (1η εποχή), στη διδασκαλία (2η εποχή) και τέλος στην αλληλεπίδραση (ομαδοσυνεργατικά)  και τη συνεργατική γνώση (3η εποχή).

Εκτίμηση: Από την παρατήρηση (1η εποχή), στις δοκιμασίες (τεστ) (2η εποχή) και τέλος στην εξελιγμένη εκτίμηση και την αυτοαξιολόγηση (3η εποχή).

Τοποθεσία: Από το σπίτι (1η εποχή), στο σχολείο (2η εποχή) και τέλος σε οποιοδήποτε μέρος (3η εποχή).

Πολιτισμός: Από την κουλτούρα των ενηλίκων (1η εποχή), στις ομάδες συνομηλίκων (2η εποχή) και τέλος στις πολυπολιτισμικές κουλτούρες (3η εποχή).

Σχέσεις: Από τις προσωπικές επαφές (1η εποχή), στις ιεραρχημένες επαφές (2η εποχή) και τέλος στη σχέσεις με τη μεσολάβηση υπολογιστή (3η εποχή).

Αυτές ήταν εν συντομία οι διαφορές μεταξύ των τριών εκπαιδευτικών εποχών όπως αναφέρονται στο βιβλίο των Allan Collins και Richard Halverson «Rethinking Education in the Age of Technology”, ένα βιβλίο που ανεπιφύλακτα συστήνω να διαβάσετε. Σίγουρα το βιβλίο αναφέρει και άλλα ενδιαφέροντα θέματα, που όμως δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε εδώ λόγω περιορισμένου χώρου και αντικειμένου, φυσικά.

Σε επόμενη δημοσίευση, θα ασχοληθούμε με τις δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ο μαθητής και ο δάσκαλος ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των νέων εποχών που έρχονται.