Κριτική Σκέψη

Ars Longa Vita Brevis


Πώς καλλιεργείται η κριτική σκέψη; Και κυρίως πώς το κατορθώνεις στο Δημοτικό; Δύσκολες οι απαντήσεις για πολλούς λόγους:

  • Δεν είναι εύκολο να την ορίσεις. Υπάρχουν δεκάδες ορισμοί, οι οποίοι από μόνοι τους δεν προσφέρουν πολλά.
  • Ακόμα κι αν το κατορθώσεις, το αποτέλεσμα θα είναι πολυσχιδής έννοια, η οποία δύσκολα τιθασεύεται στα πλαίσια του μαθήματος. Ο ορισμός από μόνος του δεν αρκεί. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα.
  • Όλο το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να εμποδίζει την καλλιέργειά της. Στην πραγματικότητα στα σχολεία δε διδάσκουμε πώς να σκεφτόμαστε· διδάσκουμε απόλυτες αλήθειες σε όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα. Τίποτα χειρότερο…
  • Εμείς οι εκπαιδευτικοί αγνοούμε τι είναι και πώς διδάσκεται. Υπάρχει το πρόβλημα της ανύπαρκτης επιμόρφωσης· υπάρχει όμως και το διαδίκτυο…

Τα 6 ερωτήματα της παραπάνω εικόνας πιστεύω ότι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για να εισαχθεί η κριτική σκέψη στο ελληνικό σχολείο. Προφανώς, δεν εξαντλούν το θέμα, αποτελούν όμως…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 222 επιπλέον λέξεις

Two Things Every Teacher Should Be Able to Do on Edmodo ~ Educational Technology and Mobile Learning

Edmodo is a great online platform with huge educational potential for teachers. Since its launch a few years ago, Edmodo is being used now by huge number of teachers and schools from all around the globe. Given this mounting importance of Edmodo in teaching, I created  a section where you can find a plethora of resources, guides, and materials on how to leverage the power of this web tool in your classroom, check out here.

Today, I am sharing with you two important things every teacher should be able to do on Edmodo. These are : creating a classroom group and adding apps to this group.

1- Create a classroom group
 

One of the great things I like about Edmodo is the ability to create a group for your class and invite students to join this space. Once the group is set up you can then upload files to it and publish posts for other to see.

To create a group click on » Groups» then «create».Give your group a name and select the grade of your class and the subject area.Customize the setting of your group as you see fit.Invite students to your group

There are two ways to invite your students to join your class group. You can either click on » group code» to generate a specific code to share with them via email or you can click on » join URL» and then click on «invite».

First waySecond way

2- Adding apps to your group
 

Now that your group is created you can start adding apps to it. The good thing about this feature is that any apps you add, students will be able to access it using their own Edmodo accounts. This is how to do it.

A- Click on the store icon as displayed in the screenshot below

B- Search for the apps you want to install. You can browse apps by subject from the column on the left hand side or use the search bar to look for a specific app.

C- Once you find the app you want , click on «free»

D- Next select the group you to install your app in, tick the agreement box then click on install.

E- A pop-up window will tell you that your app is installed and ready to be used.

Two Things Every Teacher Should Be Able to Do on Edmodo ~ Educational Technology and Mobile Learning.