The History Of Social Networking Through The Ages [INFOGRAPHIC] – AllTwitter

Τελικά η κοινωνική δικτύωση δεν είναι κάτι καινούργιο. Ο άνθρωπος ανέκαθεν, από την εμφάνισή του ακόμη, αισθάνθηκε την ανάγκη να έχει επαφή με τον «συνάνθρωπό του». Η ανάγκη αυτή, της προσωπικής επαφής, δημιούργησε τις ανθρώπινες ομάδες, τις πόλεις, τους πολέμους, γενικά τον ανθρώπινο πολιτισμό. Σήμερα η κοινωνική δικτύωση γίνεται με «καινούργια» μέσα και είναι ταχύτερη και πιο άμεση, γι’ αυτό ίσως κι εντυπωσιάζει. Δείτε όμως το infographic που ακολουθεί και δείτε ποιο ήταν το Facebook, το Twitter, το Instagram των ανθρώπων των σπηλαίων, ή των αρχαίων, ή των ανθρώπων του Μεσαίωνα κλπ. Για το επίπεδο της κοινωνικής δικτύωσης σήμερα δεν το συζητώ.

The History Of Social Networking Through The Ages [INFOGRAPHIC] – AllTwitter.

Data never sleeps

Ορίστε η σημερινή κοινωνική δικτύωση. Τίτλος του σχεδιαγράμματος DATA NEVER SLEEP. Νομίζω ότι λέει πολλά. Η μέτρηση της μεταφοράς δεδομένων είναι τόσο έντονη πλέον που η μέτρηση γίνεται ανά λεπτό. Δείτε λοιπόν τι πληροφορίες μεταδίδονται ψηφιακά, κάθε λεπτό που περνάει. Μετά οι γονείς έχουν δισταγμούς για την παρουσία του iPad στην εκπαιδευτική διαδικασία εντός και εκτός τάξης. Μετά, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που προσπαθούν να εγκλωβίσουν το παιδί μέσα στην περιορισμένη επιφάνεια της σελίδας του σχολικού βιβλίου, προσπάθώντας να τα πείσουν ότι μόνο οι πληροφορίες αυτές είναι οι σωστές. Εγκλωβίζεται ο άνθρωπος σε μια γκαρσονιέρα, όταν μπορεί να έχει στη διάθεσή του ολόκληρη πολιτεία; Εϊναι δυνατόν;

data-never-sleeps.jpg (JPEG Image, 1000 × 1590 pixels) – Scaled (53%).

How the iPad has Brought 3 Generations of Learners Together

I never imagined I would be writing this article. I have been using an iPad for 5 years now, and have it with me all the time. But along the way, I have recruited two other generations and have everything from iPad Gigi , to iPad Grandma to iPad Toddler in my family. How did this happen? How have things changed between us? Some changes have been awesome and wonderful and other changes I never anticipated.

I had been talking to my mom about creating some lessons or books together. She was beginning retirement and even though she lives in another state, we were trying to find ways to be closer. The iPad was the beginning of this wonderful transformation. We began to use FaceTime, going through basic iPad lessons. My mom was picking up my excitement. We downloaded some of the same apps to try together. However, when she admitted she had played one of the games till two in the morning, I had second thoughts, haha. We downloaded different photo apps to try to outdo each other on cute grandkids pictures, which is still ongoing. When we did get to visit last summer, we took movies and pictures to create memories. We used Book Creator to create a book about her favorite dog. I share my blogs and posts, and website with her to ask for opinions through the Google Drive app. Yes we still email and text, however using the iPad has created an unbelievable opportunity for both of us to learn together and about each other.

«The iPad has created an unbelievable opportunity for both of us to learn together.»

Life throws us curves and I am a grandma mom, unexpectedly raising young grandchildren under five years old. Well there is no way grandma was going to get to use the iPad, and not them. They picked up the iPad and it seemed so natural. One of the girls was able to get on iTunes radio and play Frozen faster than I could download an app. Keeping up with them has been an experience and I am learning every day. Everything from restricting purchases, to how to keep the volume down. I was having to think about words like digital footprints and yes you have to ask permission to take someone’s picture at the park. I never had to think about this when my kids grew up. But on the flip side, the incredible amount of learning and sharing together is amazing. We can read a book, color a picture, watch bible story videos, create a slide show, call Gigi and the list goes on and on. After the third time she Facetimed Gigi, I could not figure out how she was doing it. I had her show me. “Grandma it is easy, I just look for her picture. Do you want me to call Papa too?” How can you not laugh at that logic?

It is so exciting to see what is possible for even just a four year old. Her two year old sister was not to about to be left behind, so she uses the baby care apps. While I dislike the in-app purchases, I realize there may even be lessons in these with learning to launch the apps, sequencing and developing a sense of accomplishment for her when she baked a cake. Keeping the iPads charged is now part of the nightly routine. Who would have imagined? I cannot dream all of the wonderful ways the iPad will change their lives, while being worried about the scary possibilities with all the information that can be shared and is available.

While life has changed dramatically in the last year, the iPad has created a special way for us to become three generations of iPadders, and how many of us can say that?

μέσω How the iPad has Brought 3 Generations of Learners Together.

The Future Of Universities – The Rising Demand For Online Courses – CloudTweaks.com

Online education has now become the talk of the town. With technology being rampant in various spheres of life, students flock towards the option of obtaining online education. The barriers to getting quality education seem to be diminishing as more and more universities including Ivy League institutions get on the band wagon to cope up with the rising demand. In fact, it is an expensive and the most flexible way of earning a degree from an accredited institution.

The question becomes: Are Universities going to become obsolete? Before addressing this concern, let’s elaborate further. Invariably, campuses across the world seem to be evolving due to rapid integration and adoption of various internet technologies from Wi-Fi enabled campuses to high-tech classrooms. LED screens with high speed internet access is becoming a standard.

On the other hand, online classroom differs greatly for the reason that the whole environment is ‘virtual’ essentially implying “not physically existing as such but made by software to appear to do so”. Online courses offered by various academic institutions have now been made part of the job description of instructors. Inevitably, fast growing cloud computing technologies additionally act as a catalyst in further shifting of the paradigm.

However, despite numerous benefits of online education, universities do much more than to simply provide education. These institutions are designed to give students a rich experience, and offer an environment conducive for personality development as well as grooming. Moreover, the human interaction, diversity, culture, physical activities, debates, socialization – all are important aspects of human development. In an online setting, several limitations exist to this effect and remains incapable of providing such an environment.

Steady increase in online courses taken by students has been observed over the last decade or so. To cater to rising demand for online courses, many organizations flocked to the internet to provide various online courses, for example, Coursera and Udacity are offering free online courses from top universities. Furthermore, top notch universities jumped on the band wagon and now offer online courses as well as degrees in some instances. Innovative initiatives such as EdX, a non-profit entity based in Cambridge, Massachusetts, governed by MIT and Harvard seek to transform themselves through cutting-edge technologies, innovative pedagogy, and rigorous courses by providing courses available to a virtually unlimited number of students around the world.

Undoubtedly, usage and adoption of online courses is growing at a fast rate due to vast benefits such as flexibility, ease of use, availability and scheduling, and reduction in travel costs. A well-managed University is like a ‘grinder’ machine sequentially churning our students into professionals while polishing their inner strengths and competencies giving them practical skills required to compete in the real world. These institutions also provide skilled and experienced human resource providing students the best of both worlds. Online education must also be utilized in aid to such learning environment to ensure amalgamation of additional skills and expertise that students need to better prepare students for the real world. Universities, nevertheless, provide an unmatchable environment as well as complete experience which online education may not be able to replace.

By Syed Raza

μέσω The Future Of Universities – The Rising Demand For Online Courses – CloudTweaks.com.